Pregnant school teacher Ying Wang shot dead by Burma Army on Hpakant road
Category: Photo News

Pregnant school teacher Ying Wang shot dead by Burma Army on Hpakant road

 

mangshang-ying-wang

Ninghtoi;- 11-1-2012 ya jahpawt, 9:00 am daram ten hta Hpakant Ginwang, Kamaing Ginwang Daw, Kap Maw Ninghtawn kata, Nam Ya mare hte Kap Maw Zup mare lapran tai Dap Hk.L.Y. Masat (58) Bumu Ye Min Twi (Sit-chyawng-mu), Bumu Ko Ko Latt, Bugyi Htun Naing ni woi awn ai hpyen hpung ni kawn, sinat hte gap ai majaw, si sum mat ai jan, Mangshang Ying Wang, shata (4) re, hkri tung Ma hte hpawn, hkala hkrum ai Shy. Gawlu Seng Hkawn ni a mabyin sumla shiga.

Read more ...
Share