ဟူးေကာင္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ စားက်က္ေျမ သတ္မွတ္ေပးရန္ သမၼတထံ ေတာင္းဆို

ဟူးေကာင္း ၀ါရာဇြပ္ ေက်းရြာသားမ်ားက မိမိ စားက်က္ေျမ သတ္မွတ္ယူျခင္းကို ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ အတြင္း ယခုလို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
Share

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ WCS နယ္ေျမ ဧရိယာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသခံမ်ား၏ ေျမဧကမ်ားကုိ စားက်က္ေျမအျဖစ္ တရားဝင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေဒသခံ ေက်းရြာ ၇ ရြာ ယေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာျဖင့္ေတာင္းဆို လုိက္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ လီဒုိလမ္းမေပၚ ေက်းရြာမ်ားရွိ စုစုေပါင္း နယ္ေျမ (၄၂၉၃၁၀၂.၉၆) ဧက ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ Wildlife Conservation Society (WCS) အျဖစ္ ၂၀၀၄ တြင္ သတ္မွတ္လုိက္သည့္အတြက္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ တိရစာၦန္စားက်က္ေျမမ်ားကုိ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ဟု ေတာင္းဆုိခ်က္က ဆိုသည္။

ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတထံ ေတာင္းဆုိသည့္ေက်းရြာ ၇ ရြာ မွာ လဂ်ားဘြမ္ေက်းရြာ၊ ဒရိန္ေကာင္ရာ ေက်းရြာ၊ ေနာင္းလုန္ေကာင္ရာ ေက်းရြာ၊ တိန္းေကာက္ေက်းရြာ၊ ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာ၊ ေနာင္းမီ ေက်းရြာ ႏွင့္ မန္ပန္ ေက်းရြာ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဟူးေကာင္းေဒသအတြင္း ေက်းရြာ စုစုေပါင္း ၂၅ ရြာ ရွိသည္။

“ဒီမွာက စက္မႈမထြန္းကားတဲ့အတြက္ ကၽြဲ၊ ႏြား ကုိပဲ အသံုးျပဳတယ္။ စားက်က္ေျမမရွိေတာ့ တိရစာၦန္အေကာင္ေရ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ေလွ်ာ့နည္းလာတယ္။” ဟု ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ဦးလရွီးေအာင္လတ္ ေျပာဆုိပါသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ WCS နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စားက်က္ေျမ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရျပီး ၂၀၀၇ တြင္တစ္ၾကိမ္ ယုဇန ကုမၸဏီ ထပ္မံဝင္ေရာက္ကာ လုပ္ကိုင္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသံမ်ားႏွင့္ ယေန႔အထိ ေျမယာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမသိမ္းမႈ ျပႆနာ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံမ်ားမွ သမၼတထံ စာေရးသားေတာင္းဆုိမႈ ၂ ၾကိမ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီဟု ဦးလရွီးေအာင္လတ္ ထပ္မံ ေျပာျပပါသည္။

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴရန္ ေနရာမရွိေတာ့သည့္ ဟူးေကာင္းေဒသခံမ်ားသည္ ၂၀၁၇ မွ စတင္ျပီး မိမိတုိ႔ ေက်းရြာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ‘မက်ဴးေက်ာ္ရ’ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ကာ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ေက်းရြာပုိင္ စားက်က္ေျမမ်ား သတ္မွတ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

“က်ေနာ္တု႔ိက ကၽြဲ၊ ႏြားကုိပဲ အဓိကထားျပီး လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေရး၊ စီးပြားေရး ေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္။ ျပီးေတာ့ ရြာတစ္ရြာမွာ စားက်က္ေျမ လုိအပ္တယ္။ အခု စားက်က္ေျမမရွိေတာ့ ရြာတြင္းမွာပဲ ေက်ာင္းရတယ္။ ဆုိေတာ့ ျပႆနာေတြတက္တယ္။ ကၽြဲ၊ ႏြားရွိမွ ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္၊ ေဆးရံုတက္ႏုိင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စားက်က္ေျမက အေရးၾကီးတယ္။” ဟု ရွင္ေဗြယန္ျမိဳ႕နယ္ခြဲ လဂ်ားဘြမ္ေက်းရြာမွ ဦးဇင္ေမာင္ ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ အစုိးရမွ အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းလုိက္ေသာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရုိင္းဥပေဒကုိလည္း အျမဲတမ္းကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ဟူးေကာင္းေဒသခံမ်ား ေျပာပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼအေနျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ပင္မအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ေမြးျမဴေရးအတြက္ စားက်က္ေျမကုိ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဦးလရွီးေအာင္လတ္ ထပ္မံ ေျပာဆုိပါသည္။

“သမၼတထံ စာေရးတင္လိုက္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္းတဲ့အတုိင္း ေပးမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ ေက်းရြာတစ္ခု အဂၤါရပ္အတိုင္း က်ေနာ္တုိ႔ လုိအပ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ အစုိးရမေပးဘူးဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အသက္ဆက္ဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။”

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE