ကခ်င္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ လူငယ္ဌာနမွ ပထမဆုံး လူငယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

Shd. Zukdo Tsawm Naw၊ ကခ်င္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မတီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၈
Share

ကခ်င္လူငယ္မ်ား၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈက႑ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ဒီကေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္း Majoi ခန္းမ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု ၆ စုမွ လူငယ္မ်ားကုိ ကခ်င္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မတီ မွ လူငယ္မ်ားကို မိမိရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပါဝင္မႈ အားေကာင္း လာရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မတီ လူငယ္ဌာနေအာက္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာက႑၊ အႏုပညာႏွင့္ဆုိင္ေသာက႑၊ လူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း က႑၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈက႑ စေသာ အခန္းက႑(၇)ခုတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈအားနည္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မတီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ Shd. Zukdo Tsawm Naw က ယခုလို ေျပာသည္။

“မ်ဳိးႏြယ္ ၆ခုက လူငယ္မ်ား ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ က႑မွာ ထိထိေရာက္ပါဝင္မႈေတြမရွိေတာ့ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအပုိင္းမွာ အားနည္လာတယ္။ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား အမ်ားႀကီး ဆုံးရႈံးေနရတယ္။ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ က ေပ်ာက္ဆုံးလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်ဳိးႏြယ္ ၆ခုမွ လူငယ္မ်ား က႑အသီးသီးမွာ ပါဝင္မႈ အားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဒါမွ မ်ဳိးႏြယ္အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးမႈေတြရလာမယ္။”

ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္း အစဥ္လာ သမုိင္းကိုိ လူငယ္မ်ား ေလ့လာမွတ္သားျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ကမာၻ႔အလယ္မွာ လူမ်ဳိးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္မည္ဟု သူက ဆက္ဆိုသည္။

ယေန႔လူငယ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ ၆ခုမွ လူငယ္မ်ား ၃၀ေက်ာ္ ႏွင့္ ကခ်င္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE