ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေပၚ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေပၚ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္
Share

ႏိုင္၀င္ဘာ ၃ရက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ Kachin Democratic Party (KDP) အေနျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပီး ေရွ႕ဆက္အၾကံျပဳသည့္ အစီစဥ္ကို Kachin State Party (KSP) ယာယီေကာ္မတီ ၏ ဦးေဆာင္ၿပီး အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ယေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ N’Jang Dung ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။

"၂၀၂၀ မွာ ပါတီေတြ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲအေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဘယ္လုိ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ခဲ့ ဒါကုိ အတြ႕အၾကံဳတစ္ခုလုိမွတ္ယူျပီး ခံရတာ မ်ားေနေတာ့။ အေတြ႕အၾကံဳပဲ ယူတာမဟုတ္ဘဲ ဒါကုိ ဘယ္လုိ အသံုးခ်မလဲ၊ ဘယ္ဟာ အားနည္းခ်က္လဲ သိေအာင္၊ အေရးၾကီးလုိ႔ ေခၚယူ လုပ္ေဆာင္တာ ဟုတ္တယ္။" ဟု အစည္းေ၀းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေပးေသာ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ KDNG မွ ဦး Tsa Ji ေျပာပါသည္။

မဲဆြယ္ကာလ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ KDP ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ဆရာ Seng Hkum (ဆုိင္းခြမ္) မွ အေသးစိတ္ေထာက္ျပမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၂၀ တြင္ အႏုိင္ရပါတီျဖစ္လာေအာင္ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္ကုိလည္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါသည္။

သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂ ရက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ျဖင့္ ပါဝင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE