လူငယ္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ၂ရက္ ျပဳလုပ္

လူငယ္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ၂ရက္ ျပဳလုပ္
Share

လူငယ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသိပညာေပး အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ျမစ္ႀကီးနား School of Arts & Sciences (SAS)ေက်ာင္းတြင္ ၂ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ရက္မွ ၂၁အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး Australia Awards Scholarships ေက်ာင္းသားမ်ား က တာဝန္ယူေဆြေႏြးသြားသည္။

လူငယ္မ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ လူငယ္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူႏွင့္ပညာေရး၊ လူငယ္ႏွင့္စီးပြားေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ စေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

လူငယ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမူမ်ား လာျပီး ႏိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားကုိ သိသင့္သိထုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ အျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူ ဦး Mung Aung က ေျပာဆုိသည္။

ထုိေဆြးေႏြးပဲြကုိ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္လူငယ္မ်ားကုိသာ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး လူမ်ဳိးေပါင္းစုံအေယာက္ ၇၀ခန္႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Australia Awards Scholarships ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ မွာ လက္ရွိ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပး အျမင္ဖြင့္ေဆြေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE