ေျမယာ သိမ္းပိုက္မႈျဖစ္ေစေသာ အစိုးရ ဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားမ်ား ကန္႔ကြက္

Lashi Awng La၊ ဟူးေကာင္း ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားသူ
Share

ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္း စီမံခန႔္ခြဲေရးဥပေဒကုိ ကန္႔ကြယ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေျမယာအေရးလႈပ္႐ွားသူ ေဒသခံ (၃၄)ဦးက ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ (၂)ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္မွ ၁၁ရက္ အထိ ကခ်င္၊ ကယား(ကရင္နီ)၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ႐ွမ္းစေသာျပည္နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ားကၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေျမယာျပသာနာမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား႐ုိးဓေလျမယာအခြင့္အေရး၊ လက္႐ွိႏုိင္ငံေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ေျမယာအခန္းက႑မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ျပီး သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

အဆုိပါ သေဘာထားမ်ားထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဖက္ဒရယ္တုိင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကြန္ယက္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကခ်င္လူမႈဖြဲ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (Mungchying Rawt Jat)မွ ဦး Lashi Awng Lat က ယခုလို ေျပာသည္။

“ျပည္နယ္ ရေသာ္လည္း ေျမယာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသမွာဆုိ က်ား ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္ လုိက္တယ္။ ကုမၸဏီက ျပည္သူေတြရဲ႕ေျမယာေတြကုိ မတရားသိမ္းယူလုိက္တယ္။ ပူတာအုိဘက္မွာလည္း က်ားထန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဆုိျပီး သိမ္းယူတယ္။ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္တေလ်ွာက္လည္း တရုတ္နယ္ေျမျဖစ္ကုန္ျပီ။ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ဘ က္ဆုိရင္လည္း အမ်ဳိးသားဥယာဥ္ အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ျပီ။ ေျမလြတ္ဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အစုိးရက လုပ္ေနတာ။ ဒီျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ စီမံခန္႔ေရးဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလုိသေဘာထားမ်ားထုတ္ျပန္ရသည္။"

ထုိသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ေအာက္တြင္ ေျမယာဥပေဒေပၚေပါက္လာေရး၊ လက္ရွိေျမယာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဦးစြာေျဖရွင္းမွ စီမံကိန္းအသစ္၏ ဥပေဒထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျပန္လည္ေနထိုင္လုပ္ကုိင္နုိင္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ မိမိတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္း လုံးဝ မရွိေၾကာင္း၊ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္တရားစြဲဆုိေထာင္ခ်ေနမူမ်ား ဟူေသာအခ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁မွာ အစုိးရက ျပဌာန္းထားေသာ ေျမယာဥပေဒက တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ စီမံပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE