တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူ မ်ားလာျခင္းကိစၥ ဖားကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး သို႔ တင္ျပ

ဓါတ္ပုံ - Green Land
Share

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ Green Land မွ သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဖားကန္႔ေမွာ္အတြင္း တရားမဝင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား မ်ားလာသည့္အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ကို ႏို၀င္ဘာ ၅ရက္ေန႔ ဖားကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဓိကတင္ျပခဲ့ျခင္းမွာ တရားမဝင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈႏွင့္ စက္ယႏၱာရား အလြန္အကၽြံသုံးစြဲမႈမ်ား လာသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ ရိွ မရွိကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ၎ကစၥိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိက်စြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကုိ Green Land ဥကၠဌ ဦး Ying Hkaw က ေျပာဆိုသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (Green Land) မူဝါဒအရ တရားမဝင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈကို တတ္ႏုိင္သမ်ွ အစိုးရသိရွိေအာင္ ကူညီ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆက္ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၆ ကစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လုပ္ငန္းဆုိင္းရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ၿပီး အစိုးရမွ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE