ဟူးေကာင္း ရြာသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ ကၽြဲ၊ ႏြား စားက်ယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္

ဓါတ္ပုံ - Mungchying Rawt Jat
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကၽြဲ၊ ႏြား စားက်က္နယ္ေျမရရွိရန္ အတြက္ ေက်းရြာနယ္ေျမအတြင္း မည္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားမျပဳႏုိင္ရန္ ေက်းရြာ ၄ ရြာတြင္ တားျမစ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ထူေထာင္ထားၾကသည္။

အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္တြင္ ‘ကၽြဲ၊ ႏြား စားက်က္ေျမ အတြင္း မည္သည့္(ကုမၼဏီ) တသီးပုဂၢလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း လုံးဝ မျပဳလုပ္ရ’ ဟူေသာ စာသားပါ ဆိုင္းဘုတ္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ႏုိဝင္ဘာ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ Mungchying Rawt Jat (MRJ)မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူအခိ်ဳ႕ ႏွင့္ မန္ပန္ေက်းရြာ (Man Pang Mare)၊ ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာ (Wara Zup Mare)၊ ဒရိမ္ေကာင့္ရာ (Daring Kawng Ra)၊ လဂ်ားဘြမ္ေက်းရြာ (Laja Bum Mare) ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားထူေထာင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

received_189851088609786.jpeg

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္ယာ အခင္းမ်ားကုိ Wildlife Conservation Society (WCS) အကူညီျဖင့္ ၂၀၀၁ တြင္ ‘က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ယုဇနကုမၼဏီမွ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ မတရားသိမ္းယူလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား စားက်က္နယ္ေျမမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္းကို MRJ တာဝန္ရွိသူ ဦး Tang Gun က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။

“ေဒသခံျပည္သူေတြက ကၽြဲ၊ ႏြားနဲ႔သာ လယ္ယာေျမလုပ္ၾကတယ္။ ကုမၸဏီေတြက စီမံကိန္းလုပ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕လယ္ယာေျမမ်ားကုိ မတရားသိမ္းယူၾကတယ္။ ကၽြဲ၊ ႏြား စာက်က္ေနရာေတြမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာက်က္သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔လိုေနၿပီ။ သတ္မွတ္ေပးဖို႔လည္း သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမွာတာဝန္ရွိတယ္။”

ဆုိင္းဘုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရကုိ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရိွလာလွ်င္ တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE