ကခ်င္မိ်ဳးႏြယ္စု သတ္မွတ္ျခင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကိစၥ ေလာ္ေ၀ၚယဥ္ေက်းမႈ႐ုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံ

ေလာ္ေ၀ၚယဥ္ေက်းမႈ႐ုံး၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

အစိုးရမွ မွားယြင္းစြာ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု ျပႆနာ ေျဖရွင္း ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ေလာ္ေဝၚ တုိင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ တို႔ ယေန႔ ေလာ္ေဝၚယဥ္ေက်းမႈရုံးတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ေတြ႕ဆုံမႈမွာ ကခ်င္ရုိးရာစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မတီမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ (၁၆)ေယာက္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုိ႔ တင္ျပထားေသာေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး Naw Li ကေျပာဆိုသည္။

“အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကုိ ‘ကခ်င္ႏွင့္ဂ်ိမ္းေဖာ့’ ကုိေပါင္းကာ ‘ဂ်ိမ္းေဖာ့’ ျဖစ္သည္ ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတယ္။ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားက သေဘာမတူၾကဘူး။ ဒါကုိ ျပန္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ သမၼတထိ တင္ျပေတာင္းဆုိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသာလူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

အစုိးရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ (၆)ခု ၏ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ယခုပတ္အတြင္းသြားေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္မ်ားမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစုိးရကုိ တင္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားမွာ ၁၉၅၅၊ ေအာက္တုိဘာလ (၇)ရက္ေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အထူးထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္ (၆)မ်ဳိး၏ အမည္နာမအခ်ဳိ႕ မွားယြင္းေနျခင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ လဝက သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား လူမ်ဳိး(၁၂)မ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္တြင္ ဂ်ိမ္းေဖာ့မ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္ (၅)ခုက ျပည္နယ္သား မဟုတ္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE