ဦး Zau Jat၊ စစ္ေရွာင္လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူ
Share

အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္ တရားစြဲဆုိထားခံရေသာ ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦး အနက္ ဦး Zau Jat ၏ သက္ေသ ၂ဦးကို ယေန႔မနက္ ျမစ္ၾကီးနား ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့သည္။

Slg. Zau Jat (ဦးေဇာ္ဂ်တ္)မွာ ‘ပိတ္မိျပည္သူမ်ားကုိ စစ္တပ္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ႏွိပ္စက္’ သည္ ဟု ေျပာဆိုသည့္အေပၚ မွန္ကန္မႈရွိမရွိ သက္ေသျဖစ္ေသာ စစ္ေဆးခံ သက္ေသႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကတ္သလစ္အသင္းေတာ္မွ Wa Jau Peter Hka Aung Tu ႏွင့္ ထုိစဥ္ Lai Nawng Hku (လုိင္ေႏွာင္ခူး) ေဒသတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေနေသာ ကခ်င္ဓမၼေကာလိပ္ KTCS မွ ဆရာ Tu Tu Aung ၂ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ရုံးခ်ိန္းကုိ ႏုိင္ဝင္ဘာ ၅ရက္ေန႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဦး ZauJat ၏ က်န္ရွိေသာသက္ေသမ်ားကုိသာ စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ေရွ႕ေန ဦး Mung Seng Tu က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။