ကခ်င္ ၃ ပါတီျဖင့္သာ ေပါင္းစည္းပါတီ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္

ကခ်င္ ၃ ပါတီျဖင့္သာ ေပါင္းစည္းပါတီ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္
Share

ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ မူလ ပါတီ (၄)ပါတီ ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ KNC ပါတီမွာ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ပါတီ (၃)ပါတီ ျဖင့္သာ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေနာက္ဆုံး ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

Kachin National Congress ပါတီအေနျဖင့္ မပါဝင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိပါတီမွ အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားစုမွာ လက္ရွိ ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီတြင္ ပါဝင္လာမည္ဟု ယေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ မေနာကြင္း Majoi Gawknu ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ လူထုကိုယ္စားျပဳ (၁၇)ဦး ေကာ္မတီ၏ လူထုထံ ရွင္းျပသည့္ အခ်က္တြင္ ေဖာ္ဆုိသြားပါသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းေရး (၁၇)ဦး ေကာ္မတီကုိ ယခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၀)ရက္ေန႔ လူထု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၄င္းတုိ႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေပါင္းစည္းပါတီ၏ နာမည္ကုိ ‘Kachin State Party (KSP)’ အျဖစ္ ပါတီ အလံကုိလည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ အစီစဥ္တြင္ (၁၇)ဦး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းခဲ့ျပီး အလံ ႏွင့္ တံဆိပ္ ကုိလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ဆုေတာင္း အပ္ႏွံၾကပါသည္။

မိမိပါတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP၊ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UDPKS စသည့္ (၃)ပါတီျဖင့္သာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရး စတင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။

မွတ္ပံုတင္ ကိစၥ ျပီးစီးျပီးေနာက္ ေပါင္းစည္းပါတီ Kachin State Party သုိ႔ ပါဝင္လုိသူမ်ားကုိလည္း လက္ခံ သြားမည္ဟု ေျပာဆုိသြားပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE