ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအမႈ က်န္ရွိ သက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆး

ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအမႈ က်န္ရွိ သက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆး
Share

တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆိုထားျခင္းခံရေသာ ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦး ၏ က်န္ရွိေနေသာ သက္ေသ ၂ ဦးကုိ ယေန႔မနက္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ထပ္မံ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ဦး Lum Zawng (လြမ္းေဇာင္း) ၏ က်န္ရွိေသာ သက္ေသ ဦး Hpauna Seng Hkum၊ ဦး Zau Jat (ေဇာ္ဂ်တ္) ႏွင့္ ေဒၚ Nang Pu (နန္ပူ) တုိ႔ႏွစ္ဦး၏ သက္ေသ ဦး Zau Tawng (ေဇာ္ေတာင္) တုိ႔ ၂ ဦး ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဧျပီ ၃၀ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဦး Lum Zawng အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အေသပ်က္ေအာင္ေျပာဆုိခ့ဲျခင္း မရွိေၾကာင္း သက္ေသမွ ထြက္ဆုိခဲ့ျပီး၊ ဦး Zau Jat ႏွင့္ ေဒၚ Nang Pu တို႔သည္လည္း မေနာကြင္း အတြင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကို အသေရပ်က္ေအာင္ ေျပာဆုိမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔၏ သက္ေသ မွ ေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္ဆႏၵျပ ၃ ဦး၏ စြဲခ်က္မိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္လႊာ တင္ျပထားသည့္အေပၚ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံသင့္ မခံသင့္ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ ေပးမည္ဟု သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE