ကခ်င္ပါတီ၊ အဖြဲ႕စည္းမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ ေလွ်ာ့ေရး ေဆြးေႏြး

ကခ်င္ပါတီ၊ အဖြဲ႕စည္းမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ ေလွ်ာ့ေရး ေဆြးေႏြး
Share

အစိုးရ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ USAID အဖြဲ႔မွ ဦိးေဆာင္ၿပီး ကခ်င္ပါတီအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ ျမစ္ႀကီးနား Palm Spring Hotel တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲကို ‘ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးရႈ႕ ေထာင့္မ်ား’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဗဟုိအစိုးရမွ ျပည္သူလူထုမ်ားကိုသာ ခ်ဳပ္ကုိင္ေနၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း အာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္းကုိ အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း အာဏာသက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမ ခြဲေဝေရး ကိစၥမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတ ဥပေဒမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္းကုိ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ရွိသူ ေဒၚ Ja Lai ထံမွသိရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈတက္ေရာက္သူမ်ား ၄၀ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈကို စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္အထိ ဆက္လက္ ေဆြးႏြး သြားမည္ဟု သိရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE