ဟူးေကာင္းေဒသခံမ်ား သိမ္းဆည္းခံေျမယာ ရရွိေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

စက္တင္ဘာ ၂၀-၂၃၊ ၂၀၁၈ ဟူးေကာင္း ေဒသခံမ်ား Wa Ra Zup ေက်းရြာတြင္ ေျမယာကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပုံ
Share

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား ဆံုးရႈံးထားေသာ သိမ္းပုိက္ခံ နယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကုိ လီဒုိလမ္းမေပၚ Wa Ra Zup ေက်းရြာတြင္ ၃ ရက္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ မွ ၂၃ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ေက်းရြာ ၂၅ မွ ရြာလူၾကီးမ်ား တက္ေရာက္ကာ အဓိက အခ်က္ ၂ ခုကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ Slg. Tang Gun (ဦးတန္ဂြန္း) ေျပာပါသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာကုိ သိမ္းပုိက္ထားသည့္ ယုဇနကုမၸဏီ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ ျပဳလုပ္သြားမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈ ကိစၥမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဟူးေကာင္းေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားအနျဖင့္ ယခု အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိမႈ အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္ေလွ်ာ္မႈ မရခဲ့သျဖင့္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး နည္းလမ္းရွာေဖြေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE