တုိင္းရင္းသားေဒသ တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္ရပ္ရန္ ဂ်ပန္ေရာက္ ကခ်င္မ်ား ေတာင္းဆုိ

စက္တင္ဘာ ၂၀ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႕ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ဆႏၵျပေနပုံ
Share

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားတြင္ မတရားက်ဴးေက်ာ္ ထိုးစစ္ဆင္မွဳမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ျပီး စစ္သားမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးရုပ္သိမ္းေပးရန္ ဂ်ပန္ေရာက္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွ စက္တင္ဘာ၂၀ ရက္ေန႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕၌ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္ရင္းေပါင္း ၁၀၈ ရင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း KIA တပ္မဟာ ၄ ေဒသတြင္ တပ္ရင္း ၂၈ ရင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ ၂၉ ဖဲြ႕ တို႔ျဖင့္ အင္အားမ်ား အလံုးအရင္း သံုးကာ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မတရားက်ဴးေက်ာ္ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ျပင္းထန္စြာေတာင္းဆိုေၾကာင္း ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၄)ရက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ KIO ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံျပီး အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး ကိစၥ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွင့္ ႏွစ္္ဖက္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ဲၾကေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀)ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁၀) ရက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ထိ္န္းသိမ္း ေလးစားလိုက္နာ ရန္ IDPS ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးမွ သက္ေသအျဖစ္ပါဝင္ရန္တို႔ကို ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNO (ဂ်ပန္) မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည့္အစား စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရ ကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၁ မွ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ျပင္းထန္လာသည္မွာ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE