ျမစ္ဆုံ ေက်းရြာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တရုတ္ကုမၸဏီ မွ ေထာက္ပ့ံေပး

တ႐ုတ္ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ ေဒသခံေတြကို ေရကာတာ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေနပုံ
Share

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းနယ္ေျမျဖစ္သည့္ Mali Yang ေက်းရြာအတြင္း လုိအပ္ေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ေရကာတာစီမံကိန္း ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနေသာ တရုတ္ကုမၼဏီ SPIC မွ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ ျမစ္ဆုံအနီးတဝုိက္ ေဒသခံမ်ားသည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ လယ္ယာေျမမ်ားမရွိသည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမွလည္း တာဝန္ယူမႈမရွိေသာေၾကာင့္ တရုတ္ကုမၼဏီမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကုိ ပံုမွန္ ရယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး Mung Ra မွ စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာဆိုသည္။

Mali Yang ေက်းရြာအတြင္း လုိအပ္ေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အျခား အေဆာက္အဦးမ်ား ကို ယခု မိုးတြင္းကာလကုန္တြင္ တရုတ္ကုမၼဏီမွ အၿပီးေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ကတိျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တရုတ္ကုမၼဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လုိအပ္ေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ပံုမွန္ ေဆာက္လုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ထုိအေဆာက္အဦးမ်ားမွာ ခုိင္ခံ့မႈ မရွိဘဲ အခ်ိန္အတိုအတြင္းပင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္အေကာင္ထည္ ေဖာ္ႏုိ္င္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းနယ္ေျမတဝုိက္တြင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ State Power Investment Corporation မွ စည္းရုံးေရး အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကိုေတြ႔ရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE