ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသထြက္ကုန္ ေစ်း ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ဖြင့္လွစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသထြက္ကုန္ ေစ်း ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသထြက္ကုန္ ေစ်း ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ၏ စီမံႀကီးၾကပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (KSCCI) က တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသထြက္ကုန္ အေရာင္းစင္တာ’ ကို ယေန႔ နံနက္ ေအာင္နန္းရိပ္သာ ရပ္ကြက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Kachin state local products market center2.jpeg

ထုိအေရာင္းစင္တာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ေဆးဝါးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျမစ္ဆုံေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ ဖားကန္႔ေက်ာက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ဝတ္ရတနာအေခ်ာထည္မ်ား၊ ပယင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ ေဒသထြက္သီးႏွံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ားကုိေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ေသာ အေရာင္းစင္တာျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကုိသာရရွိရန္အတြက္ အေရာင္းစင္တာကို ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပယင္း၊ ေရႊ စေသာသဘာဝသယံဇာတမ်ား ထြက္ရွိေနသည့္ ေဒသျဖစ္သည့္အျပင္ အဓိကအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာရန္ ေစ်းကြက္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း ဥကၠဌ ဦးေပၚဦး က ေျပာဆိုသည္။

Kachin state local products market center3.jpeg
ထုိအေရာင္း စင္တာတြင္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ကခ်င္ရိုးရာအစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ရက္မရွိေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ရိွျပီး ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းကို တစ္လ ၁သိန္းထက္ မပိုဘဲ ငွားရမ္းသြား မည္ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE