ျမန္မာစစ္တပ္ ထိုးစစ္ႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ရပ္တန္႔မွ လူကုန္ကူးမႈ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္

ျမန္မာစစ္တပ္ ထိုးစစ္ႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ရပ္တန္႔မွ လူကုန္ကူးမႈ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္

တရုတ္နယ္စပ္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဟု ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) အဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ပ႗ိပကၡေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း ေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ စတင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားကို ဖ်က္စီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို နွိိပ္စက္ျခင္း မုဒိန္းက်င့္ျခင္း အပါအဝင္ စစ္ရာဇ ဝတ္မူမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကုလသမၼဂ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားေၾကာင္းေရးသားထားသည္။

ထိုသို႔ မိမိတုိ႔ေဒသတြင္ စစ္ေျပးဒုကၡႏွင့္ရင္ဆုိင္ၾကရျပီး မိသားစုကို ေကၽြးေမြးရန္၊ အျခား နည္းလမ္းမ်ား မရိွေတာ့သည့္အတြက္ အသက္အရြယ္ အမိ်ဳးမ်ိဳးရိွၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား သူတုိ႕ကို အလြယ္တကူ သိမ္းသြင္းႏိုင္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ၾကရေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူကုန္ကူးခံရေသာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားမွာ တရုတ္ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ေပးျခင္းခံရျပီး သူတုိ႔အတြက္ ကေလးမ်ား ေမြးေပးခဲ့ရျပီး အျခားသူမ်ားမွာ လိင္လုပ္ငန္းအတြင္း အဓမၼသြတ္သြင္း ခံခဲ့ၾကရသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) အဖြဲ႔မွ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မူမ်ားကို အဓိက ကူည္ီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE
  • Popular

  • Latest