ဦးကြမ္ေဂါင္ ေအာင္ခမ္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ုံးေရးအတြက္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္

စက္တင္ဘာ (၃)၊ ၂၀၁၈ ျမစ္ၾကီးနားဇုံနယ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား႐ုံး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အစီစဥ္ကို ယေန႔ စက္တင္ဘာ (၃)ရက္ေန႔ အသင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္လိုက္သည္။

ျမစ္ၾကီးနားဇုံနယ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား႐ုံး ႏွင့္ ေျမျမင့္ ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ သံလုကာဓမၼာရုံ မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျပီး အမႈေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ လက္တင္ ဆုေတာင္း မဂၤလာေပးျခင္း ကို ခံယူခဲ့သည္။

Kachin Democratic Party (KDP) ၏ ဥကၠဌ ဦး ကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း အား ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စား ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ Kachin State Party (KSP) သည္ တရား၀င္ပါတီ မျဖစ္ေသးခ်ိန္ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း က KDP ပါတီ အားျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ (၃)ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE
  • Popular

  • Latest