ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လူငယ္မ်ား သင္တန္း ျပဳလုပ္

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လူငယ္မ်ား သင္တန္း ျပဳလုပ္
Share
လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး သင္တန္းကုိ ျမစ္ႀကီးနား Kachin Youth Center တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး သင္တန္းကုိ ျမစ္ႀကီးနား Kachin Youth Center တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမစ္ၾကီးနား အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္
ရည္ရြယ္ၿပီး သင္တန္းကို ကခ်င္တမိ်ဳးသားလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္သမဂၢ (AKYU) မွ ၾသဂုတ္ ၁၇-၁၈ ရက္ေန႔ စီစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ၾကားနယ္ခံအျဖစ္ ရက္တုိင္းမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ပုိမုိသိရွိရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မွာ ပုိေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု New Myanmar Foundation မွ သင္တန္းဆရာ ကုိေက်ာ္ဇင္မွ ေျပာပါသည္။

ႏွစ္ရက္ သင္တန္းကုိ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ လူငယ္ (၂၀)ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE