သိမ္းပုိက္ခံ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး ဟူးေကာင္း ေတာင္သူမ်ား ေဆြးေႏြး

ဇြန္ ၂၂-၂၃၊ ၂၀၁၈ ဟူးေကာင္း ေတာင္သူမ်ား ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဓါတ္ပုံ - facebook/hugawng sinpai
Share

ယုဇနကုမၸဏီ ၏ မတရား ေျမသိမ္းမႈခံေနရေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေဟာင့္ခ်ဳိင့္ဝွမ္း ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ ထိန္းသိမ္းခြင့္ ရရိွေရး ႏွစ္ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ Wara Zup ေက်းရြာ တြင္ ဇြန္ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ Stilwell Road (သို႔) လီဒိုလမ္းမၾကီးတေလွ်ာက္ ေက်းရြာ (၂၅) မွ ေတာင္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အထက္ အေၾကာင္းအရာကိုပဲ ယခု (၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္သူမ်ားက မိမိတုိ႔ ဘုိးဘြားပုိင္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ စနစ္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ ထိန္းသိမ္း ခြင့္ မရွိဘဲ ယုဇနကုမၼဏီ၏ မတရားေျမသိမ္းယူခံေနရျခင္း ကိစၥ ႏွင့္ ဟူးေဟာင္း က်ားရုိင္း တရိစၦာန္ ထိန္းသိမ္း နယ္ေျမ အျဖစ္ အစုိးရသတ္မွတ္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျပစာ ရရွိခြင့္ မရွိျခင္း ကိစၥ စသည့္ ကိစၥ (၂)ရပ္ ကုိ ဦးတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား ေျပာသည္။

ယင္း အခ်က္ (၂)ခု ကုိ နဂုိမူလ ‘ကခ်င္ရုိးရာ လယ္ယာေျမ ထိန္းသိမ္းေရး စနစ္’ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ရန္ တိက်ေသာ လယ္ယာေျမအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒ ျဖင့္ အစုိးရ ကုိ တင္ျပသြား မည္ ဟု နယ္ေျမခံ ဦး Tang Gun က ယခုလို ဆိုပါသည္။

“အစုိးရအေနနဲ႕လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္တုိ႕အေနနဲ႕ မိမိလယ္ယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ရႏုိင္ရန္ ကခ်င္ရုိးရာလယ္ယာေျမ ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားသြားမယ္။ တုိင္းရင္းသားတုိင္းလည္း ဒီေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ကုိ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္တယ္။”

ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ ကတည္းက သိမ္းပုိက္ခံထားရေသာ မိမိ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရး အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို ဟူးေကာင္းေတာင္သူမ်ား တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ မရရိွေသးပါ။

ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔ လယ္ယာေျမမ်ား ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ သိမ္းထိန္းခြင့္ ရိွသည့္ ႐ိုးရာ လယ္ယာေျမ ထိန္းသိမ္းေရး စနစ္ ထြက္လာေရး ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။