ျမန္မာ အစိုးရေက်ာင္း ေျပာင္းတက္ရန္ စာေမးပြဲ ထပ္မံ ေျဖဆိုရ

တန္ဖရဲ RC အသင္းေတာ္မွာ ခိုလႈံေနတဲ့ အင္ဂ်န္းယန္ စစ္ေရွာင္မ်ား
Share

စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ေရာက္ရိွေနသည့္ KIO ပညာေရးစနစ္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ျမန္မာ အစိုးရေက်ာင္း ေျပာင္းတက္ႏိုင္ရန္ စာေမးပြဲ ထပ္မံ ေျဖဆိုရမည္ဆိုေသာ သတင္းထြက္လာေသာေၾကာင့့္္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘမ်ား စုိးရိမ္ ပူပန္ေနၾကသည္။

ဇြန္ (၁၈)ရက္ေန ့တြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ႕က တကၠသုိလ္ဝင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ စစ္ေရွာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ (၈)တန္း မွ ျပန္လည္ ေျဖဆုိရမည္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇြန္ (၁၉)ရက္ ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရး ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့့္ ျမစ္ႀကီးနားပညာေရးမွဴးမ်ား၊ အင္ဂ်န္းယန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုမႈအရ ယခုလ အတြင္း အတန္းစဥ္အလိုက္ (၁၀)တန္း ေျဖဆုိရမည့္ ေက်ာင္းသားသည္ ၉ တန္း ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ (၉)တန္း ေျဖဆုိရမည့္ေက်ာင္းသားသည္ (၈)တန္း ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္မွ ထုတ္ေ၀ စီစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲေၾကာင့္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ အျဖစ္ဆုိး ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္သားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း က်က္မွတ္ထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ကုိ ေမ့ေလ်ာ့သြားမည္ကုိ မိဘမ်ားက စုိးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။