ကခ်င္ေပါင္းစည္း ပါတီသစ္ကုိ KSPP ဟု နာမည္ ေပး

ကခ်င္ (၃)ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Hkyet Hting Nan, Dr. Manam Tu Ja, Gumgrawng Awng Hkam
Share

ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ မူလ (၄) ပါတီ ပါဝင္ေသာ္လည္း ယေန႔ (၃) ပါတီ ျဖင့္သာ Kachin State People’s Party (KSPP) အျဖစ္ ေမ (၁၄)၊ ယေန႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိး အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (UDPKS) မေနာတုိင္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမစ္ၾကီးနား မေနာကြင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျပီး ပါတီအသစ္နာမည္ ႏွင့္ တံဆိပ္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း KSDP ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ေျပာပါသည္။

“လူထုက ေမြးဖြားလာတဲ့ ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကခ်င္လူထု ပါတီ နာမည္ကုိ ကန္႔ကြက္တူ မရွိ အားလံုး သေဘာတူ ျပီး “Kachin State People’s Party” ကုိ ေရြးျခင္း ျဖစ္တယ္။”

ပါတီတံဆိပ္ ႏွင့္ အလံ ကုိ ‘အနီအစိမ္းေပၚတြင္ မုိးျပာေရာင္ သံုးနာရီ ၾတိဂံ’ ျဖင့္ သေဘာတူထားသည္ဟု သိရသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီ (KNC) ပါတီသည္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ KNC နာမည္ ႏွင့္ အလံကုိသာ ဆက္လက္သံုးစြဲသြားရန္ လက္စြဲထားသည့္အတြက္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း KNC ပါတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ KSPP ပါတီ တြင္ လူထုအက်ိဳးျပဳရန္ ပါဝင္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။

ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ပထမအဆင့္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ KDP၊ KSDP ႏွင့္ KNC ပါတီ တုိ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျပီး ဧျပီ (၁၀) ရက္ တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (UDPKS) ထပ္မံ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

ကနဦး ေပါင္းစည္းခဲ့သည့္ (၃)ပါတီ က ကခ်င္ပါတီသစ္ အမည္ကုိ Kachin National Congress Party (KNCP) အျဖစ္ ယာယီ သေဘာတူထားေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀)ရက္ေန႔ မေနာကြင္းတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ကခ်င္တစ္မ်ိဳးသားလံုးကုိ ကိုယ္စားျပဳမည့္ ပါတီ ျဖစ္လာေရးအတြက္ လူထုညီလာခံျဖင့္သာ ပါတီသစ္၏ ‘နာမည္ ႏွင့္ အလံ’ တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၄င္းကိစၥကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ (၁၇)ဦး ေကာ္မတီကုိ ဧျပီ (၁၀) ရက္ေန႔ မေနာကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ ပါတီႏွင့္ လူထုညီလာခံက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိ (၁၇) ဦး ေကာ္မတီက ပါတီမ်ားကုိသာ နာမည္ ႏွင့္ အလံ ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပန္လည္ အပ္လာသည့္အတြက္ ယေန႔ (၃)ပါတီျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE