ဟူးေကာင္း ယုဇန ကုမၸဏီ ဘိန္းျခံမ်ား ကုိ ေဒသခံမ်ား ဖ်က္ဆီး

ယုဇန ျခံ၀င္းရိွ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ား ဖ်က္ဆီးေနပုံ၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း၊ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ခိ်ဳင့္၀ွမ္း ယုဇနကုမၸဏီ ျခံ၀င္း အတြင္း ဘိန္းျခံ (၈) ဧကခန္႔ ကုိ ေဒသခံ Pat Jasan (ပတ္ဂ်ဆန္) ေခၚ လူထု မူးယစ္ ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔မွ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

မတ္လ (၅) ရက္ေန႔ တြင္ လီဒုိလမ္း ေကာင္ရာ တပ္မေတာ္စခန္း ကုိ အေၾကာင္းၾကားျပီး ေဒသခံျပည္သူ ၁၈ ေယာက္ပါဝင္ေသာ လူအင္အားျဖင့္ ယုဇနကုမၸဏီ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမ ပီေလာပီနံ စုိက္ခင္းၾကား စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ ဘိန္းခင္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား ေျပာပါသည္။

ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ ၁ ရက္သာ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ရပ္နားထားရသည္ဟု ေျပာပါသည္။

အဆုိပါ ယုဇနကုမၸဏီဝင္း အတြင္း ဘိန္းခင္းဧက မ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရန္ကန္ အေျခစိုက္ ဦးေဌးျမင့္ ပိုင္ ယုဇန ကုမၸဏီ သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဟူးေကာင္းခိ်ဳင့္၀ွမ္း သို႔၀င္လာၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား အပါအ၀င္ ေျမ ဧကေပါင္း (၄) သိန္း ေက်ာ္ထိ သိမ္းပိုက္ထားေၾကာင္း Kachin Development Networking Group, KDNG က ဆိုပါသည္။

မိမိ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ျခံ၀င္းအတြင္း ယခုလို ဘိန္းခင္းမ်ား ရိွလာျခင္း၌ ယုဇန ကုမၸဏီ ဘယ္လို ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ ရိွ မရိွကို မသိရေသးပါ။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE