တပ္မေတာ္ စခန္းတြင္း ပစ္ခတ္မႈတြင္ ဗိုလ္ၾကီး တစ္ဦး ေသဆုံး

တပ္မေတာ္ စခန္းတြင္း ပစ္ခတ္မႈတြင္ ဗိုလ္ၾကီး တစ္ဦး ေသဆုံး

မႏၱေလး-မူဆယ္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ Nam Hkai ေခ်ာင္း တံတား၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၁၂၃ စခန္း အတြင္း ဗိုလ္ၾကီး အဆင့္ ႏွစ္ဦး အခ်င္းခ်င္း ရန္မ်ားရာမွ တစ္ဦး ပစ္သတ္ ခံခဲ့ရသည္။


ကြန္ခိုင္ ႏွင့္ နမ့္ဖတ္ကာ ၾကား နမ့္ဖတ္ကာ ဘက္ရိွသည့္ အဆိုပါ စခန္းတြင္ တပ္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခ်ိန္ ႏို၀င္ဘာ (၁)ရက္ ေန႔က ယခုလို ပစ္သတ္မႈ ျဖစ္ပြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ား ဆိုပါသည္။

ပစ္သတ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ ဗိုလ္ၾကီး အား ရာထူးမွ ျဖဳတ္က်ၿပီး ေထာင္ခ်လိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

နမ့္ဖတ္ကာ နယ္ေျမခံ ခလရ ၁၂၃ ဘက္ က “ရာမ ေဆးေၾကာင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ပစ္သတ္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း” ဆိုထားသည္။

အဆိုပါ သတင္းကို တပ္မေတာ္ ဘက္ မွ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွ ပါ။